ตำแหน่ง : Producer (งาน Event)

by ableto_admin on June 4, 2018

ตำแหน่ง Producer (งาน Event) 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน:

 • วางแผน ประสานงาน และร่วมกับทีมขาย (Account Management) เพื่อดำเนินการติดต่อและพบปะลูกค้าเพื่อเสนอขายบริการด้าน Event Marketing ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ารับฟังรายละเอียดความต้องการของลูกค้าและซักถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อจะได้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ถูกทางและครบถ้วนมากขึ้น
 • จัดประชุมทีมงานโครงการเพื่อรับทราบรายละเอียดของแต่ละโครงการและรับมอบหมายงานโครงการที่ต้องรับผิดชอบ
 • ศึกษา สำรวจรายละเอียดด้านสถานที่จัดงานและรายละเอียดลักษณะงาน แล้วนำมาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าและเสนอแนะแนวทางการจัด Event Marketing เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้แก่ลูกค้า และจัดทำแผนการทำงาน (Operation Plan) ให้ทีมงานไปปฏิบัติตามแผนการทำงาน
 • ร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดความต้องการโดยสรุปของลูกค้าและให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ทีมงาน event เพื่อประโยชน์ในการระดมสมองและกำหนดรายละเอียดโครงการเสนอต่อลูกค้า
 • ประสานงานการนำเสนอรายละเอียดงานของทุกส่วนในทีมงานโครงการเพื่อให้การจัดรายละเอียดโครงการ (ประเภทงาน/Theme ของงาน/วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/วัน-เวลา/กำหนดการโดยสังเขป/รายละเอียดของแต่ละส่วน/งบประมาณจริงที่ต้องใช้/เงื่อนไขการจัดงาน) เพื่อพิจารณานำเสนอโครงการแก่ลูกค้า
 • จัดเตรียม/นำเสนอรายละเอียดโครงการร่วมกับทีมขาย (Account Management) ต่อลูกค้าพร้อมกับรับฟังข้อเสนอเพิ่มเติมจากลูกค้าเพื่อนำมาจัดทำเป็นโครงการ Event Marketing ฉบับปฏิบัติงาน (Operation Plan)หลังจากการขายได้สำเร็จ
 • ประสานงานด้านการดำเนินการจัดเตรียมและการผลิตของทีมงานโครงการ และประสานงานกับทีมขาย(Account Management) เพื่อรายงานความก้าวหน้าในทุกด้านให้ลูกค้าทราบ พร้อมทั้งประสานงานการเบิกค่าใช้จ่ายจากลูกค้าตามเงื่อนไขสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้
 • ติดตามประเมินผลและความพึงพอใจของลูกค้าจากทีมขาย (Account Management) เพื่อรายงานผลสะท้อนกลับให้ต้นสังกัดและทีมงานโครงการทราบ
 • จัดทำรายงานสรุปการประชุมให้หัวหน้าทีมโครงการรับรองและกระจายรายงานและแผนงานให้แก่สมาชิกโครงการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
 • ดำเนินงานในส่วนที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานให้เป็นไปตามตารางที่กำหนดในแผนงาน พร้อมรายงานความก้าวหน้าให้หัวหน้าทีมโครงการทราบเป็นระยะๆ
 • ดำเนินงานและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและรายงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับข้อตกลงที่ได้รับจากการประสานงานและรักษาความสัมพันธ์ และความเข้าใจที่ดีระหว่างสมาชิกของโครงการและระหว่างโครงการกับฝ่ายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำสรุปรายงานและรวบรวมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการให้เรียบร้อย เป็นระบบและครบถ้วน
 • ควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตและกำกับคิวงานสื่อสารการตลาดตามความต้องการของลูกค้า

คุณสมบัติ:

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์/สื่อสารมวลชน มีประสบการณ์ด้านการขายและการตลาดของงาน Event Marketing หรือมีประสบการณ์ประสานงานโครงการด้าน Event Marketing ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความสามารถในการพูดเพื่อประสานงานและสร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกัน (คิดบวก)
 • มีความสามารถในการจัดทำรายงานและเอกสารต่างๆและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความสามารถในการนำเสนอเพื่อการขายและการตลาดในขั้นดี
 • มีบุคลิกภาพดี

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอเบิ้ล ทู จำกัด 168/51 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 10230
E-mail : hrofficer2@ableto.co.th
:benjarut.c@ableto.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : 02-530-6858(ต่อ 1103,1104)
:086-3423441 (คุณใหม่)
ID LINE: hr.mai24

read more
ableto_adminตำแหน่ง : Producer (งาน Event)

ตำแหน่ง Creative Event

by ableto_admin on May 4, 2018

ตำแหน่ง Creative Event 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน:

 • เป็นผู้นำ Creative Team ในการร่วมประชุมกับทีมงานโครงการ (Project Team)ในการร่วมรับฟังรายละเอียดของงานและเป้าหมายที่ลูกค้ากำหนดสำหรับโครงการขนาดใหญ่
 • ร่วมกับทีมขาย (Account Management) ในการรับฟังรายละเอียดของลูกค้า (Customer Requirements) เพื่อนำมาร่วมอธิบายรายละเอียดให้ที่ประชุมทีมงานโครงการ
 • เป็นผู้นำในการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ที่ประมวลมาจาก Creative Team และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกอื่นๆในทีมงานโครงการ
 • นำความคิดหลายๆด้านมาร่วมประชุม Creative Team เพื่อประมวลสรุปเป็นนวัตกรรมเพื่อสื่อสารการตลาดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะโครงการที่มีความโดดเด่นตามความต้องการของลูกค้า
 • ร่วมกับทีมงานโครงการในการวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางแก้ไขรายละเอียดโครงการทั้งด้านแนวคิดของงาน ลักษณะงาน และกิจกรรมที่มีความโดดเด่นเฉพาะทางก่อนนำเสนอลูกค้า
 • ร่วมกับทีมงานโครงการในการวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางแก้ไขรายละเอียดโครงการทั้งด้านแนวคิดของงาน ลักษณะงาน และกิจกรรมที่มีความโดดเด่นเฉพาะทางก่อนนำเสนอลูกค้า
 • ร่วมประชุมตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้า และปรับปรุงแก้ไข การผลิตงานโครงการและการเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ

คุณสมบัติ:

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ด้านคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสื่อสารการตลาดไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือจบปริญญาโท มีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีภาวะผู้นำและความสามารถด้านการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆที่เป็นกิจกรรมด้าน Event Marketing
 • มีความสามารถในการรับฟัง ประมวลรายละเอียด และถ่ายทอดความคิดริเริ่มออกมาเป็นคำพูดหรือเป็นภาพได้ดี
 • ต้องมี Portfolio มาเพื่อประกอบการพิจารณา

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอเบิ้ล ทู จำกัด 168/51 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 10230
E-mail : hrofficer2@ableto.co.th
:benjarut.c@ableto.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : 02-530-6858(ต่อ 1103,1104)
:086-3423441 (คุณใหม่)
ID LINE: hr.mai24

read more
ableto_adminตำแหน่ง Creative Event

ตำแหน่งงาน: Account Executive (ผู้บริหารงานลูกค้า)

by ableto_admin on May 1, 2018

ตำแหน่งงาน:  Account Executive (ผู้บริหารงานลูกค้า)

ลักษณะงาน:

 • นำเสนอขายงานบริการต่างๆของบริษัท (การจัดกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ Outdoor Activity Marketing)
 • รับผิดชอบยอดขายที่ได้รับมอบหมาย
 • กำหนดวิธีการขาย วิเคราะห์กิจกรรมทางการตลาด
 • จบงานขายกับลูกค้า
 • รักษาฐานลูกค้าเดิม ขยายกลุ่มลูกค้าใหม่
 • ออกพบลูกค้าเพื่อเสนองานขาย
 • ออกประสานงานกับลูกค้า และหน่วยงานในองค์กร

คุณสมบัติ:

 •  เพศชาย/หญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. – ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน Event Organizers อย่างน้อย 1-2 ปี
 • เข้าใจภาพรวมของงานหน้างาน Event (Press Conference, Roadshow, Booth Exhibition, Booth Activity, Sampling)
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ให้คำปรึกษาแนะนำไอเดียใหม่ๆกับลูกค้า สามารถขายงานเชิงสร้างสรรค์ได้
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ ได้ดี (Excel Word Outlook internet)
 • มีความกระตือรือร้น รักการขาย และมีใจรักด้านบริการ
 • มีความรู้รอบตัวและทันเหตุการณ์ มีความอดทน, มีความรับผิดชอบสูง

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอเบิ้ล ทู จำกัด 168/51 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 10230
E-mail : hrofficer2@ableto.co.th
benjarut.c@ableto.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : 02-530-6858(ต่อ 1103,1104)
ID LINE: hr.mai24

read more
ableto_adminตำแหน่งงาน: Account Executive (ผู้บริหารงานลูกค้า)

ตำแหน่งงาน : พนักงานโบกธง (รายวัน)

by ableto_admin on May 1, 2018

ตำแหน่งงาน : พนักงานโบกธง (รายวัน)

ลักษณะงาน:

 • โบกธง
 • ทำงานตั้งเเต่ 9.00-18.00 น.
 • วันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์

คุณสมบัติ:

 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ขยัน อดทน ไม่เกี่ยงงาน

อัตราค่าตอบเเทน

450-500 บาท/วัน

**สมัครด้วยตัวเองเท่านั้น**

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอเบิ้ล ทู จำกัด 168/51 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 10230
E-mail : hrofficer2@ableto.co.th
benjarut.c@ableto.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : 02-530-6858(ต่อ 1103,1104)
086-3423441 (คุณใหม่)
ID LINE: hr.mai24

read more
ableto_adminตำแหน่งงาน : พนักงานโบกธง (รายวัน)

ตำแหน่งงาน: ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

by ableto_admin on May 1, 2018

ตำแหน่งงาน:  ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

ลักษณะงาน:

 • กำหนดนโยบายด้านการขาย และควบคุมทีมขายให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
 • จัดทำแผนการขาย และการตลาดให้เป็นไปตามสภาวะปัจจุบัน และอนาคต
 • กำหนดนโยบาย และทิศทางการบริหารทางการตลาดให้บริษัท เป็นที่รู้จัก

คุณสมบัติ:

 • มีประสบการณ์ด้านการบริการทีมขาย โดยเฉพาะงานการขายสื่อโฆษณา, งาน Event ,กิจกรรมประชาสัมพันธ์ทางการตลาด หรืองานบริการอื่นๆ
 • สามารถวิเคราะห์คู่แข่ง และทำการตลาดในเชิงรุก
 • มีภาวะผู้นำ และกล้าตัดสินใจ
 • ประสบการณ อย่างน้อย 5 ปี

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอเบิ้ล ทู จำกัด 168/51 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 10230
E-mail : hrofficer2@ableto.co.th
benjarut.c@ableto.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : 02-530-6858(ต่อ 1103,1104)
086-3423441 (คุณใหม่)

read more
ableto_adminตำแหน่งงาน: ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

ตำแหน่งงาน:พนักงานจัดส่งใบปลิว (พนักงานรายเดือน)

by ableto_admin on May 1, 2018

ตำแหน่งงาน : พนักงานจัดส่งใบปลิว (รายวัน)

ลักษณะงาน:

 • ขับรถมอเตอร์ไซค์แจกใบปลิวตามบ้าน/ที่พักอาศัย หรือสถานที่ต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน
 • สัญญาจ้างรายเดือน
 • จ่ายเงินเดือนละ 2 รอบ ตามที่บริษัทกำหนด

คุณสมบัติ:

 •  ไม่จำกัดเพศ อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • จำเป็นต้องมีรถจักรยานยนต์ส่วนตัว สามารถนำมาใช้ในการทำงานได้
 • ขยัน ไม่เกี่ยงงาน มีความพร้อมในการทำงาน

อัตราค่าตอบเเทน

ค่าตอบแทน (ค่าจ้าง+ค่าน้ำมัน+เงินประกันสังคม+สวัสดิการอื่นๆ)

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอเบิ้ล ทู จำกัด 168/51 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 10230
E-mail : hrofficer2@ableto.co.th
benjarut.c@ableto.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : 02-530-6858(ต่อ 1103,1104)
: 094-4461056
ID LINE: tuemanzxz

หรือสามารถกรอกประวัติได้ที่

ABLE TO Application form

QR Code สมัครงาน

read more
ableto_adminตำแหน่งงาน:พนักงานจัดส่งใบปลิว (พนักงานรายเดือน)