ตำแหน่ง : Producer (งาน Event)

by ableto_admin on June 4, 2018

ตำแหน่ง Producer (งาน Event) 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน:

 • วางแผน ประสานงาน และร่วมกับทีมขาย (Account Management) เพื่อดำเนินการติดต่อและพบปะลูกค้าเพื่อเสนอขายบริการด้าน Event Marketing ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ารับฟังรายละเอียดความต้องการของลูกค้าและซักถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อจะได้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ถูกทางและครบถ้วนมากขึ้น
 • จัดประชุมทีมงานโครงการเพื่อรับทราบรายละเอียดของแต่ละโครงการและรับมอบหมายงานโครงการที่ต้องรับผิดชอบ
 • ศึกษา สำรวจรายละเอียดด้านสถานที่จัดงานและรายละเอียดลักษณะงาน แล้วนำมาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าและเสนอแนะแนวทางการจัด Event Marketing เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้แก่ลูกค้า และจัดทำแผนการทำงาน (Operation Plan) ให้ทีมงานไปปฏิบัติตามแผนการทำงาน
 • ร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดความต้องการโดยสรุปของลูกค้าและให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ทีมงาน event เพื่อประโยชน์ในการระดมสมองและกำหนดรายละเอียดโครงการเสนอต่อลูกค้า
 • ประสานงานการนำเสนอรายละเอียดงานของทุกส่วนในทีมงานโครงการเพื่อให้การจัดรายละเอียดโครงการ (ประเภทงาน/Theme ของงาน/วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/วัน-เวลา/กำหนดการโดยสังเขป/รายละเอียดของแต่ละส่วน/งบประมาณจริงที่ต้องใช้/เงื่อนไขการจัดงาน) เพื่อพิจารณานำเสนอโครงการแก่ลูกค้า
 • จัดเตรียม/นำเสนอรายละเอียดโครงการร่วมกับทีมขาย (Account Management) ต่อลูกค้าพร้อมกับรับฟังข้อเสนอเพิ่มเติมจากลูกค้าเพื่อนำมาจัดทำเป็นโครงการ Event Marketing ฉบับปฏิบัติงาน (Operation Plan)หลังจากการขายได้สำเร็จ
 • ประสานงานด้านการดำเนินการจัดเตรียมและการผลิตของทีมงานโครงการ และประสานงานกับทีมขาย(Account Management) เพื่อรายงานความก้าวหน้าในทุกด้านให้ลูกค้าทราบ พร้อมทั้งประสานงานการเบิกค่าใช้จ่ายจากลูกค้าตามเงื่อนไขสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้
 • ติดตามประเมินผลและความพึงพอใจของลูกค้าจากทีมขาย (Account Management) เพื่อรายงานผลสะท้อนกลับให้ต้นสังกัดและทีมงานโครงการทราบ
 • จัดทำรายงานสรุปการประชุมให้หัวหน้าทีมโครงการรับรองและกระจายรายงานและแผนงานให้แก่สมาชิกโครงการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
 • ดำเนินงานในส่วนที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานให้เป็นไปตามตารางที่กำหนดในแผนงาน พร้อมรายงานความก้าวหน้าให้หัวหน้าทีมโครงการทราบเป็นระยะๆ
 • ดำเนินงานและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและรายงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับข้อตกลงที่ได้รับจากการประสานงานและรักษาความสัมพันธ์ และความเข้าใจที่ดีระหว่างสมาชิกของโครงการและระหว่างโครงการกับฝ่ายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำสรุปรายงานและรวบรวมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการให้เรียบร้อย เป็นระบบและครบถ้วน
 • ควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตและกำกับคิวงานสื่อสารการตลาดตามความต้องการของลูกค้า

คุณสมบัติ:

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์/สื่อสารมวลชน มีประสบการณ์ด้านการขายและการตลาดของงาน Event Marketing หรือมีประสบการณ์ประสานงานโครงการด้าน Event Marketing ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความสามารถในการพูดเพื่อประสานงานและสร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกัน (คิดบวก)
 • มีความสามารถในการจัดทำรายงานและเอกสารต่างๆและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความสามารถในการนำเสนอเพื่อการขายและการตลาดในขั้นดี
 • มีบุคลิกภาพดี

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอเบิ้ล ทู จำกัด 168/51 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 10230
E-mail : hrofficer2@ableto.co.th
:benjarut.c@ableto.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : 02-530-6858(ต่อ 1103,1104)
:086-3423441 (คุณใหม่)
ID LINE: hr.mai24

ableto_adminตำแหน่ง : Producer (งาน Event)

Join the conversation